imbb logo for mobile
 

  Conference abstracts/Posters

  Aivaliotis M., Portaliou A, Balabanidou V, Kountourakis N, Chronaki D, Orfanoudaki G, Karamanou S, Economou A. (2012) Dynamic complexome and secretome analysis for the study of type III protein translocation and secretion mechanism
  [Abstract]
  Famelis N, Gouridis G, Karamanou S, Martin S, Papanastasiou M, Trelle MB, Kapelios E, Aivaliotis M, Pergantis S, Capitani G, Jorgensen TJD. Economou A. (2012) Structure and dynamics of chaperone-preprotein recognition in the secretory pathway
  [Abstract]
  Aivaliotis M, Portaliou A, Balabanidou V, Kountourakis N, Chronaki D, Orfanoudaki G, Karamanou S, Economou A. (2012) Determination of Complexes formed during protein secretion through Type III secretion system in Enteropathogenic E. coli
  [Abstract]