Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής (ΜΠ-MBB)
Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ

Γενικές Πληροφορίες
 
Πρόγραμμα
Ερευνητικές ομάδες
Αιτήσεις
Επικοινωνία
 
Πληροφορίες για φοιτητές
και διδάσκοντες
 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Σεμινάρια
Εργαστηριακές ασκήσεις
Ανακοινώσεις
 
English Version
Υποτροφίες από ΙΜΒΒ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας - Βιοϊατρικής (ΜΒΒ) ιδρύθηκε και λειτουργεί με συνεργασία των Τμημάτων Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με διεθνώς αναγνωρισμένη δράση στη μοριακή βιολογία, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΜΒΒ.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στη μοριακή βιολογία και τη βιοϊατρική, με έμφαση σε ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες αιχμής, και να τους προετοιμάσει για μια σταδιοδρομία στην ακαδημαϊκή και στην εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία.

Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν από τους τρεις συνεργαζόμενους φορείς (Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής και ΙΜΒΒ) εξασφαλίζουν άριστη εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της σύγχρονης μοριακής βιολογίας, και δραστηριοποιούν τους φοιτητές σε επιστημονική έρευνα που έχει ως στόχο την κατανόηση μοριακών μηχανισμών και την ανάπτυξη ιατρικών και τεχνολογικών εφαρμογών.


Απολογισμός των 10 πρώτων χρόνων

Κανονισμός λειτουργίας μεταπτυχιακού προγράμματος

 

 

       
Συνεργαζόμενοι φορείς
Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Βιολογίας
IMBB - ΙΤΕ