imbb mobile logo
 

Ενεργές Ερευνητικές Επιχορηγήσεις

Title:
«AXA Chair in Epigenetics»
Funding Source:
AXA Research Fund
Contract Number:
-
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
1.200.000,00 €
Duration:
01/02/17 – 31/01/29
Title:
«Dissecting novel mechanisms of iron regulation during macrophage-fungal interplay - iMAC-FUN»
Funding Source:
European Union - ERC
Contract Number:
GA-864957
Researchers:
Chamilos G.
Budget:
2.000.000,00 €
Duration:
01/09/20 - 31/08/25
Title:
«Host directed medicine in invasive fungal infection HDM-FUN»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-847507
Researchers:
Chamilos G.
Budget:
319.750,00 €
Duration:
01/01/20 - 31/12/24
Title:
«TechOcean(S) - Technologies for Ocean Sensing»
Funding Source:
H2020
Contract Number:
GA-101000858
Researchers:
Gizeli E.
Budget:
679.250,00 €
Duration:
01/10/20 - 30/09/24
Title:
«Advanced simulation, analysis and interpretation of network structures in biological data-SmartNets»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-860949
Researchers:
Poirazi P.
Budget:
438.515,00 €
Duration:
01/09/20 - 31/08/24
Title:
«Genome editing in lepidopteran pests to investigate molecular determinants of resistance to pore-forming proteins and insecticides with special reference to fall armyworm, Spodopterafrugiperda»
Funding Source:
BAYER AG
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
142.800,00 €
Duration:
24/04/20 - 31/12/23
Title:
«Dynamic adaptive microscopy for label-free multiparametric imaging in biology and medicine-DynAMic»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-863203
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
191.250,00 €
Duration:
01/01/20 - 31/12/23
Title:
«A smart hybrid neural-computo device for drug discovery - NEUREKA»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-863245
Researchers:
Poirazi P.
Budget:
753.250,00 €
Duration:
01/12/19 - 30/11/23
Title:
«Brain-inspired technologies for intelligent navigation and mobility-iNavigate»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-873178
Researchers:
Poirazi P.
Budget:
127.360,00 €
Duration:
01/12/19-30/11/23
Title:
«Novel approaches for plant health monitoring (PANTHEON)»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-872969
Researchers:
Moschou P.
Budget:
504.450,00 €
Duration:
01/11/19 - 31/10/23
Title:
«Autocatalytic Hydroxylation of the Cα Atom in Proteins: Mechanism and Biological Role - Aυτοκαταλυτική Υδροξυλίωση του Ατόμου Cα στις Πρωτεΐνες: Μηχανισμός και Βιολογικός Ρόλος»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
2242
Researchers:
Kokkinidis M.
Budget:
179.982,00 €
Duration:
01/10/20 - 08/10/23
Title:
«Scientific support for the implementation and evaluation of mosquito control activities in the Prefecture of Crete - Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και αξιολόγηση των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών στην περιφέρεια Κρήτης»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas J.
Budget:
169.354,19 €
Duration:
05/10/18 - 21/06/23
Title:
«Self-organization and biomechanical properties of the endosomal membrane»
Funding Source:
HFSP/REF RGP0019/20
Contract Number:
-
Researchers:
Gizeli E.
Budget:
310.200,00 €
Duration:
01/06/20-31/05/23
Title:
«Lointaining and research programme on Lifespan Regulation Mechanisms in Health and Disease (HEALTHAGE)»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-12830
Researchers:
Garinis G., Tavernarakis N.
Budget:
763.895,28 €
Duration:
01/05/19 - 30/04/23
Title:
«Development of fast methods of quality assurance and identity control of Cretan dairy products - Ανάπτυξη γρήγορων μεθόδων ελέγχου της ασφάλειας της ποιότητας και της ταυτότητας των γαλακτοκομικών προιόντων της Κρήτης»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
79.987,94 €
Duration:
23/04/20 - 22/04/23
Title:
«INTER_RAC: Molecular and functional analysis in vivo of models of reduced inhibition in the cerebral cortex of mice - Μοριακή και λειτουργική ανάλυση in vivo μοντέλων μειωμένης αναστολής στον εγκεφαλικό φλοιό των ποντικών»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
HFRI-FM17-1621
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
179.859,60 €
Duration:
06/03/20 - 05/03/23
Title:
«The functional role of genomic instability in the immune response in aging-INSPIRE - Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστάθειας στην ανοσολογική απόκριση κατά την γήρανση - INSPIRE»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
HFRI-FM17-631
Researchers:
Garinis G.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
01/03/20 - 28/02/23
Title:
«NANO-MYTHiC - Καινοτόμοι Νανοφορείς για τη Στοχευμένη και Παρατεταμένη Θεραπεία του Καρκίνου και Απομυελινωτικών Παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - - Innovative Nanocarriers for Targeted and Prolonged Treatment of Cancer and Demyelinating Diseases of the Central Nervous System»
Funding Source:
GSRT
Contract Number:
OPS 5069874
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
368.325,00 €
Duration:
28/07/20 - 27/01/23
Title:
«Towards an instrument-free future of molecular diagnostics at the point of- care - Free ATPOC»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-862840
Researchers:
Gizeli E.
Budget:
1.146,250,00 €
Duration:
01/01/20 - 31/12/22
Title:
«EPIC-XS: European proteomics infrastructure consortium providing Access»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-823839
Researchers:
Strouboulis I.
Budget:
70.500,00 €
Duration:
01/01/19 - 31/12/22
Title:
«Joint training and research programme on chromatin dynamics and the DNA damage response-aDDRess»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-12829
Researchers:
Garinis G., Spilianakis Ch.
Budget:
748.835,28 €
Duration:
01/01/19 - 31/12/22
Title:
«Advanced research infrastructure for archaeological data networking in Europe-plus – ARIADNE PLUS»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-823914
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
98.750,00 €
Duration:
01/01/19 - 31/12/22
Title:
«New therapies aimed at improving the atheroprotective and immunomodulatory properties of high density lipoprotein (HDL) for the treatment of autoimmune and cardiovascular diseases- Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεϊνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων»
Funding Source:
GSRT
Contract Number:
5067590
Researchers:
Kardasis D.
Budget:
212.500,00 €
Duration:
16/06/20 - 15/12/22
Title:
«Large-scale optical analytics platform in heterogeneous biodata - Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε ετερογενή βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας»
Funding Source:
GSRT
Contract Number:
5067570
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
120.000,00 €
Duration:
16/06/20 - 15/12/22
Title:
«TRANS-CPA -A Transdisciplinary approach to the identification of Personalized Biomarkers and Therapeutic Targets for chronic Pulmonary Aspergilosis»
Funding Source:
TRANS-CPA
Contract Number:
-
Researchers:
Chamilos G.
Budget:
100.000,00 €
Duration:
15/09/19 – 14/09/22
Title:
«dePHOSPHINE - Development of a method for the rapid diagnosis of phosphine resistance of insects in Greece, and evaluation of nitrogen as an alternative method of phosphine - Ανάπτυξη μιας μεθόδου για την ταχεία διάγνωση της ανθεκτικότητας τω εντόμων στη φωσφίνη στην Ελλάδα, και αξιολόγηση του αζώτου ως εναλλακτική μέθοδο της φωσφίνης»
Funding Source:
AGROSPEKOM Inc
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
80,000,00 €
Duration:
07/08/20 - 06/08/22
Title:
«Mechanisms of age-related protein misfolding neurodegerative diseases in caenorhabditis (c.elegans)»
Funding Source:
REGENERON Pharmaceuticals Inc.
Contract Number:
-
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
187.158,00 €
Duration:
06/07/20 - 05/07/22
Title:
«Animal limb morphogenesis - ANILIMO»
Funding Source:
FORTH SYNERGY
Contract Number:
-
Researchers:
Pavlopoulos A.
Budget:
40.000,00 €
Duration:
01/07/20 – 30/06/22
Title:
«Flagship Action for the Research of Neurodegenerative Diseases on the Basis of Medical Accuracy - Εμβληματική Δράση για την έρευνα Νευροεκφυλιστικών παθήσεων στη βάση της Ιατρικής ακρίβειας - EDIAN»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
49610
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
257.666,67 €
Duration:
01/05/20 – 18/05/22