imbb mobile logo
 

Ανενεργές Ερευνητικές Επιχορηγήσεις

Title:
«Dynamic adaptive microscopy for label-free multiparametric imaging in biology and medicine-DynAMic»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-863203
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
191.250,00 €
Duration:
01/01/20 - 31/12/23
Title:
«A smart hybrid neural-computo device for drug discovery - NEUREKA»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-863245
Researchers:
Poirazi P.
Budget:
753.250,00 €
Duration:
01/12/19 - 30/11/23
Title:
«Brain-inspired technologies for intelligent navigation and mobility-iNavigate»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-873178
Researchers:
Poirazi P.
Budget:
127.360,00 €
Duration:
01/12/19-30/11/23
Title:
«Novel approaches for plant health monitoring (PANTHEON)»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-872969
Researchers:
Moschou P.
Budget:
504.450,00 €
Duration:
01/11/19 - 31/10/23
Title:
«Autocatalytic Hydroxylation of the Cα Atom in Proteins: Mechanism and Biological Role - Aυτοκαταλυτική Υδροξυλίωση του Ατόμου Cα στις Πρωτεΐνες: Μηχανισμός και Βιολογικός Ρόλος»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
2242
Researchers:
Kokkinidis M.
Budget:
179.982,00 €
Duration:
01/10/20 - 08/10/23
Title:
«Liquid Pancreas: A diagnostic liquid biopsy tool for the personalized management of type 2 diabetes»
Funding Source:
GSRI, ACTION "RESEARCH-CREATE-INNOVATE"
Contract Number:
00940
Researchers:
Chatzaki E. (Collaboration with DUTH, Analysis Diagnostics)
Budget:
369.394,13 €
Duration:
28/07/20 - 27/07/23
Title:
«Self-organization and biomechanical properties of the endosomal membrane»
Funding Source:
HFSP/REF RGP0019/20
Contract Number:
-
Researchers:
Gizeli E.
Budget:
310.200,00 €
Duration:
01/06/20-31/05/23
Title:
«Lointaining and research programme on Lifespan Regulation Mechanisms in Health and Disease (HEALTHAGE)»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-12830
Researchers:
Garinis G., Tavernarakis N.
Budget:
763.895,28 €
Duration:
01/05/19 - 30/04/23
Title:
«Development of fast methods of quality assurance and identity control of Cretan dairy products - Ανάπτυξη γρήγορων μεθόδων ελέγχου της ασφάλειας της ποιότητας και της ταυτότητας των γαλακτοκομικών προιόντων της Κρήτης»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
79.987,94 €
Duration:
23/04/20 - 22/04/23
Title:
«INTER_RAC: Molecular and functional analysis in vivo of models of reduced inhibition in the cerebral cortex of mice - Μοριακή και λειτουργική ανάλυση in vivo μοντέλων μειωμένης αναστολής στον εγκεφαλικό φλοιό των ποντικών»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
HFRI-FM17-1621
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
179.859,60 €
Duration:
06/03/20 - 05/03/23
Title:
«The functional role of genomic instability in the immune response in aging-INSPIRE - Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστάθειας στην ανοσολογική απόκριση κατά την γήρανση - INSPIRE»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
HFRI-FM17-631
Researchers:
Garinis G.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
01/03/20 - 28/02/23
Title:
«NANO-MYTHiC - Καινοτόμοι Νανοφορείς για τη Στοχευμένη και Παρατεταμένη Θεραπεία του Καρκίνου και Απομυελινωτικών Παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - - Innovative Nanocarriers for Targeted and Prolonged Treatment of Cancer and Demyelinating Diseases of the Central Nervous System»
Funding Source:
GSRT
Contract Number:
OPS 5069874
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
368.325,00 €
Duration:
28/07/20 - 27/01/23
Title:
«Towards an instrument-free future of molecular diagnostics at the point of- care - Free ATPOC»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-862840
Researchers:
Gizeli E.
Budget:
1.146,250,00 €
Duration:
01/01/20 - 31/12/22
Title:
«EPIC-XS: European proteomics infrastructure consortium providing Access»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-823839
Researchers:
Strouboulis I.
Budget:
70.500,00 €
Duration:
01/01/19 - 31/12/22
Title:
«Joint training and research programme on chromatin dynamics and the DNA damage response-aDDRess»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-12829
Researchers:
Garinis G., Spilianakis Ch.
Budget:
748.835,28 €
Duration:
01/01/19 - 31/12/22
Title:
«Advanced research infrastructure for archaeological data networking in Europe-plus – ARIADNE PLUS»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-823914
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
98.750,00 €
Duration:
01/01/19 - 31/12/22
Title:
«Large-scale optical analytics platform in heterogeneous biodata - Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε ετερογενή βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας»
Funding Source:
GSRT
Contract Number:
5067570
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
120.000,00 €
Duration:
16/06/20 - 15/12/22
Title:
«TRANS-CPA -A Transdisciplinary approach to the identification of Personalized Biomarkers and Therapeutic Targets for chronic Pulmonary Aspergilosis»
Funding Source:
TRANS-CPA
Contract Number:
-
Researchers:
Chamilos G.
Budget:
100.000,00 €
Duration:
15/09/19 – 14/09/22
Title:
«dePHOSPHINE - Development of a method for the rapid diagnosis of phosphine resistance of insects in Greece, and evaluation of nitrogen as an alternative method of phosphine - Ανάπτυξη μιας μεθόδου για την ταχεία διάγνωση της ανθεκτικότητας τω εντόμων στη φωσφίνη στην Ελλάδα, και αξιολόγηση του αζώτου ως εναλλακτική μέθοδο της φωσφίνης»
Funding Source:
AGROSPEKOM Inc
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
80,000,00 €
Duration:
07/08/20 - 06/08/22
Title:
«Mechanisms of age-related protein misfolding neurodegerative diseases in caenorhabditis (c.elegans)»
Funding Source:
REGENERON Pharmaceuticals Inc.
Contract Number:
-
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
187.158,00 €
Duration:
06/07/20 - 05/07/22
Title:
«Animal limb morphogenesis - ANILIMO»
Funding Source:
FORTH SYNERGY
Contract Number:
-
Researchers:
Pavlopoulos A.
Budget:
40.000,00 €
Duration:
01/07/20 – 30/06/22
Title:
«Flagship Action for the Research of Neurodegenerative Diseases on the Basis of Medical Accuracy - Εμβληματική Δράση για την έρευνα Νευροεκφυλιστικών παθήσεων στη βάση της Ιατρικής ακρίβειας - EDIAN»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
49610
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
257.666,67 €
Duration:
01/05/20 – 18/05/22
Title:
«Flagship action for the treatment of SARS-COV-2 virus. Epidemiological study in Greece through extensive testing for virus and antibodies for viral genome sequencing and genetic analysis of patients - Εμβληματική δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS-COV-2. Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών – SarsCOV2»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
60.000,00 €
Duration:
28/04/20 – 27/04/22
Title:
«Εxοsomes as therapeutic nanocarriers againstchronic inflammation (INFLACARE)»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-874456
Researchers:
Garinis G.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
01/10/20 - 31/03/22
Title:
«Development of nanovectors for the targeted delivery in Anopheles mosquitoes of agents blocking transmission of Plasmodium parasites (NANOpheles) - Ανάπτυξη νανομεταφορέων για την στοχευμένη παράδοση παραγόντων που παρεμποδίζουν την μετάδοση των παρασίτων του plasmodium σε κουνούπια του γένους Anopheles»
Funding Source:
GSRT-ERANETS
Contract Number:
50416
Researchers:
Siden-Kiamos I.
Budget:
99.997,05 €
Duration:
15/03/19 - 14/03/22
Title:
«Development of an integrated detection system for phytopathogens in the field - Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης φυτοπαθογόνων στο πεδίο»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
5022230
Researchers:
Gizeli E., Kalantidis K.
Budget:
212.500,00 €
Duration:
15/03/19 - 14/03/22
Title:
«Smart diagnostic tools and database to support precision plant protection in horticultural crops of Crete smartPP - Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
5028205
Researchers:
Vontas I.
Budget:
102.000,00 €
Duration:
15/03/19 - 14/03/22
Title:
«Specialized scientific support and innovative actions for the plant protection of olives in the region of Crete 2020-2021 - Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτομες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην περιφέρεια Κρήτης 2020-2021»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
33.000,00 €
Duration:
11/09/20 - 10/03/22
Title:
«Use of bioinformatics and biotechnology to study and treat the resistance of Bactrocera oleae olive insecticide to insecticides - Χρήση βιοπληροφορικής και βιοτεχνολογίας για τη μελέτη και αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae στα εντομοκτόνα»
Funding Source:
EDBM
Contract Number:
5052108
Researchers:
Vontas I.
Budget:
41.541,50 €
Duration:
01/06/20 – 26/02/22
Title:
«Role of PML protein in normal and cancer stem cell biology - Ρόλος της πρωτεΐνης PML στη βιολογία φυσιολογικών και καρκινικών βλαστοκυττάρων-EDBM»
Funding Source:
GSRT
Contract Number:
5048184
Researchers:
Kretsovali N.
Budget:
45.545,50 €
Duration:
21/01/19 - 28/01/22
Title:
«Characterize Lepidopteran and Hemipteran Gut Uptake Processes and Omics for the Understanding of Physiology of Uptake/Penetration and Metabolism Identification of Potential Novel Targets for Use in Insecticidal Screening»
Funding Source:
BAYER AG
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
2.159.696,00 €
Duration:
01/08/17 – 31/12/21
Title:
«A European Training Network for the Discovery of Neurotrophins Small Molecule Mimetics as Candidate Therapeutic Agents for Neurodegeneration and Neuroinflammation-EuroNeurotrophin»
Funding Source:
European Union HORIZON MSCA-ITN-ETN
Contract Number:
GA- 765704
Researchers:
Gravanis A., Charalampopoulos I.
Budget:
484.773,84 €
Duration:
01/06/18 – 31/12/21
Title:
«The role of autophagy in Synaptic Plasticity (NEUROPHAGY)»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-714983
Researchers:
Nikoletopoulou V.
Budget:
1.493.750,00 €
Duration:
01/01/17 – 31/12/21
Title:
«MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing (MANNA)»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-695190
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
3.200,000,00 €
Duration:
01/01/17 – 31/12/21
Title:
«Nucleotide Excision Repair : Decoding its Functional Role in Mammals»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-646663
Researchers:
Garinis G.
Budget:
1.995.000,00 €
Duration:
01/01/16 – 31/12/21
Title:
«EATRIS GR: Infrastructure for preclinical and early-phase clinical development of drugs, therapeutics and biomedical devices - Ερευνητική υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών σκευασμάτων και βιοιατρικών συσκευών»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
MIS 5028091
Researchers:
Siden-Kiamos I.
Budget:
53.000,00 €
Duration:
01/01/19 - 31/12/21
Title:
«Neural networks in Alzheimer's didease NEUROGRAMS»
Funding Source:
FORTH SYNERGY
Contract Number:
-
Researchers:
Charalampopoulos I.
Budget:
40.000,00 €
Duration:
01/10/19 – 30/09/21
Title:
«Evolution of the NMDA receptor and its role in cognitive functions - EVO NMDA»
Funding Source:
FORTH SYNERGY
Contract Number:
-
Researchers:
Poirazi P.
Budget:
40.000,00 €
Duration:
01/10/19 – 30/09/21
Title:
«ELIDEK-MINOAN: Mitophagy in Neuronal physiology and Neurodegeneration»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1636
Researchers:
Palikaras K.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
01/10/18 - 30/09/21
Title:
«ELIDEK-TRANSAX(I)ON: Local Translation during Axonal Development and Regeneration»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
2343
Researchers:
Vidaki M.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
01/10/18 - 30/09/21
Title:
«DINNESMIN: Preclinical development of innovative neuroprotective and neuroregenerative synthetic microneurotrophins against Alzheimer’s Disease - Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών και Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου Alzheimer»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5032840
Researchers:
Gravanis A., Kretsovali A.
Budget:
245.000,00 €
Duration:
06/09/18 - 05/09/21
Title:
«MELISA-CKD: Development of a Multiplex ELISA for the Clinical Diagnosis and Prognosis of Chronic Kidney Disease: Method Evaluation and Optimization by Mass Spectrometry Techniques - Ανάπτυξη Multiplex ELISA για την Κλινική Διάγνωση και Πρόγνωση Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο: Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Μεθόδου με Τεχνικές Φασματομετρίας Μάζας»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5032802
Researchers:
Aivaliotis M.
Budget:
109.632,00 €
Duration:
06/09/18 - 05/09/21
Title:
«CLOSEVIVA: A Collaborative Network for the Exploitation and Clonal Selection of Greek Vine Varieties and Valorization of the Genetic Material - Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5032812
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
190.285,00 €
Duration:
06/09/18 - 05/09/21
Title:
«ELIDEK-NEUROLMPLANTS: Neuroprotective, Neurogenicic Implants for CNS Injury Treatement»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1635
Researchers:
Tzeranis D.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
04/09/18 - 03/09/21
Title:
«ELIDEK-METHYLATION: Studies on Novel Epigenetic Mechanisms Regulating Metabolic Homeostasis and Tumor Suppression in the Liver»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1996
Researchers:
Kontaki Ch.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-GLUCOMIT: Satisfying our "Sweet Tooth", Metabolic Reprogramming Reverses Glucose Toxicity»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1898
Researchers:
Lionaki I.
Budget:
170.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-INVARIANT: DNA Damage & Histone Variants in Development & Disease»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1059
Researchers:
Chatzinikolaou G.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-SPINDEFUN: Synaptic Engram of Flexible Behavior»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1357
Researchers:
Papoutsi A.
Budget:
112.325,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-JNFI: The Janus of Insecticide ActionQ Balancing Malaria/Pest Control and Neurodegeneration Hazards in Humans»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
2040
Researchers:
Balabanidou V.
Budget:
350.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-NEUMORIGENESIS: Characterizing the Early Events in Neural Stem Cell Derived Tumorigenesis»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
2156
Researchers:
Zacharioudaki E.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-MYELINOPHAGY: The Role of Autophagy in the Development and Maintenance of Myelin»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1676
Researchers:
Savaki M.
Budget:
175.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«PROTECT: Development of Innovative Nanocopper-based Formulations for Agricultural Applications- Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5031297
Researchers:
Bouriotis V.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
25/07/18 - 24/07/21
Title:
«EPHESIAN: Encapsulation of Chromophores by Self-assembled Hydrogels with Biomedical Applications - Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοιατρικές Εφαρμογές»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5031213
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
128.676,00 €
Duration:
18/07/18 - 17/07/21
Title:
«Flagship action to support national network for genetic cardiovascular disease research and prevention of juvenile sudden death based on medical accuracy-gr inherited network - Εμβληματική δράση για την υποστήριξη εθνικού δικτύου έρευνας γενετικών καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόληψης του νεανικού αιφνίδιου θανάτου στη βάση της ιατρικής ακρίβειας-gr inherited network»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
109853
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
60.100,00 €
Duration:
05/07/19 - 04/07/21
Title:
«Role of myelination in hippocampal inhibitory neurons»
Funding Source:
ARSEP Foundation
Contract Number:
-
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/11/19 – 30/06/21
Title:
«INNOVA PROTECT: Innovative plant protection technologies for quarantine pathogens of Xanthomonadaceae family utilizing tools of Optoacoustic and Molecular Biology - Καινοτόμες Τεχνολογίες Προστασίας των Φυτών από Παθογόνα Καραντίνας της Οικογένειας Χanthomonadaceae με Χρήση Εργαλείων Οπτοακουστικής Τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5030524
Researchers:
Sarris P.
Budget:
140.520,50 €
Duration:
28/06/18 - 27/06/21
Title:
«Tailoring to medical treatment to the individual characteristics of each patient – National Network for Personalized Medicine»
Funding Source:
GSRT – Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
492.500,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/05/21
Title:
«National network in the value chain of vineyard - Δημιουργία εθνικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Αμπελιού»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I., Kalantidis K., Sarris P.
Budget:
443.992,00 €
Duration:
02/04/19 - 01/04/21
Title:
«Molecular and cellular basis of embryonic morphogenesis in the shrimp-like crustacean Parhyale hawaiensis»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Pavlopoulos A.
Budget:
6.000,00 €
Duration:
01/03/20 – 28/02/21
Title:
«Tracking the malignant progression of a Notch-induced neural stem cell tumour in drosophila»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Delidakis Ch.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/03/20 – 28/02/21
Title:
«Flagship action for research in the agro-food sector of Crete: four institutions, four benchmarks - Εμβληματική δράση για την έρευνα στον αγροτοδιατροφικό τομέα της κρήτης: τέσσερα ιδρύματα, τέσσερα σημεία αναφοράς»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Sarris P., Vontas, I.
Budget:
168.333,00 €
Duration:
28/02/19 - 27/02/21
Title:
«Research Infrastructures for the control of vector-borne diseases (INFRAVEC2)»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-731060
Researchers:
Vontas J.
Budget:
511.164,00 €
Duration:
01/02/17 – 31/01/21
Title:
«Exploring Viroid pathogenicity factors»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/02/20 – 31/01/21
Title:
«Interferon-induced metabolic perturbations shape the epigenetic landscape and inflammatory status of human monocytesQ implications for autoimmunity»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Bertsias G.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/02/20 – 31/01/21
Title:
«Investigating actin dynamics in the mosquito stages of the malaria parasite»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Siden Kiamos I.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/02/20 – 31/01/21
Title:
«Dendritic Spine Dynamics in an Animal Model of Schizophrenia»
Funding Source:
NARSAD
Contract Number:
-
Researchers:
Papoutsi A.
Budget:
61.517,00 €
Duration:
01/01/19 – 14/01/21
Title:
«Virus Free Fruit Nurseries (VIRFREE)»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020 MSC-RISE
Contract Number:
GA-734736
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
47.500,00 €
Duration:
01/01/17 – 31/12/20
Title:
«Efficasy of Fludora Fusion against genetically defined resistant Drosophila lines, with target site mutations and detoxification enzymes»
Funding Source:
BAYER AG
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
22.800,00 €
Duration:
01/01/20 - 31/12/20
Title:
«BIOIMAGING GR: Greek research infrastructure for the imaging and monitoring of fundamental processes in biology and medicine - Ελληνική ερευνητική υποδομή για την απεικόνιση και παρακολούθηση θεμελιωδών διεργασιών στη βιολογία και την ιατρική»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002755
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
925.744,39 €
Duration:
01/01/17 - 30/11/20
Title:
«Capturing non-Amplified Tumor Circulating DNA with Ultrasound Hydrodynamics (CATCH-U-DNA)»
Funding Source:
European Union HORIZON 2020
Contract Number:
GA-737212
Researchers:
Gizeli E.
Budget:
682.500,00 €
Duration:
01/06/17 - 30/11/20
Title:
«KRHPIS II – POLITEIA: Development of modern/innovative methods, techniques, materials and tools with application in analysis/diagnosis, documentation, study protection and promotion of archaeological/historical objects, works of art, monuments and archaeological sites - Ανάπτυξη σύγχρονων/ καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων με εφαρμογές στην ανάλυση/ διάγνωση, τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών/ ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων-ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002478
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
212.125,00 €
Duration:
08/09/17 - 19/11/20
Title:
«PERAN: Innovative actions in Environmental Research and Development - Καινοτόμες Δράσεις στην περιβαλλοντική Ερευνα και Ανάπτυξη (ΠΕρΑν)»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002358
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
47.700,00 €
Duration:
08/09/17 - 17/11/20
Title:
«KRHPIS II – VITAD: Advanced research activities in Biomedical technology and Agro-food - Crete - Προηγμένες ερευνητικές δραστηριότητες στη Βιοιατρική τεχνολογία και Αγροδιατροφή – Κρήτη – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ-ΒΙΤΑΔ»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002469
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
660.175,25 €
Duration:
08/09/17 - 17/11/20
Title:
«ELIXIR-GR: The Greek research infrastructure for the management and data analysis in Biosciences - Η Ελληνική ερευνητική υποδομή για διαχείριση και ανάλυση δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002780
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
29.250,00 €
Duration:
01/01/17 - 16/11/20
Title:
«CMBR: Centre for the study and sustainable exploitation of Marine Biological Resources - Κέντρο για την μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων-CMBR»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002670
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
220.000,00 €
Duration:
01/01/17 - 16/11/20
Title:
«Infrafrontier GR/Phenotypos: The Greek Research Infrastructure Node for the Molecular, Behavioral and Phenotypic Analysis of Mouse Models for Human Chronic Degenerative Diseases - Η Ελληνική ερευνητική υποδομή για υην μοριακή και συμπεριφορική φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002135
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
400.000,00 €
Duration:
01/01/17 - 16/11/20
Title:
«OLIVE ROADS: Flagship research collaboration – Δημιουργία εθνικών ερυνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της "Ελιάς" του "Αμπελιού" του "Μελιού" και της "Κτηνοτροφίας»
Funding Source:
GSRT – Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Kafetzopoulos D., P. Sarris, E. Gizeli, I. Vontas, K. Kalantidis
Budget:
102.000,00 €
Duration:
30/10/18 - 29/10/20
Title:
«Capturing non-Amplified Tumor Circulating DNA with Ultrasound Hydrodynamics (CATCH-U-DNA)»
Funding Source:
European Union HORIZON2020-FETOPEN
Contract Number:
GA-737212
Researchers:
Gizeli E.
Budget:
682.500,00 €
Duration:
01/06/17 – 31/05/20
Title:
«Tracking the malignant progression of a Notch-induced neural stem cell tumour in Drosophila»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Delidakis Ch.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/03/19 – 28/02/20
Title:
«The European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phas (E-RIHS-PP)»
Funding Source:
European Union HORIZON2020
Contract Number:
GA-739503
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
41.022,00 €
Duration:
01/02/17 – 31/01/20
Title:
«Automated diagnostic platform, data management system and innovative communication tool, for improving the impact of malaria vector control interventions (DMC-MALVEC)»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-688207
Researchers:
Vontas J.
Budget:
450.000,00 €
Duration:
01/02/16 – 31/01/20
Title:
«Cooperation ELI-LASERLAB Europe , HIPER & IPERION-CH.gr»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5002735
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
146.067,00 €
Duration:
31/10/17 - 31/12/19
Title:
«EDVM 34: Validation of the Contribution of Individual Mechanisms to the Resistance of Agricultural Pests to Insecticides, as well as the Role of Diagnostics in the Control Programme Management - Αξιολόγηση της Συνεισφοράς Επιμέρους Μηχανισμών στην Ανθεκτικότητα Εχθρών Γεωπονικού Ενδιαφέροντος στα Εντομοκτόνα, καθώς και του Ρόλου των Διαγνωστικών στην Διαχείριση Προγραμμάτων Καταπολέμησης»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5004351
Researchers:
Vontas I.
Budget:
68.950,00 €
Duration:
15/06/18 - 14/10/19
Title:
«EDVM 34: Α-helical proteins: A flexible platform for the engineering of bio-inspired materials - Α-ελικοειδείς Πρωτεΐνες. Μια Ευέλικτη Πλατφόρμα για την Δημιουργία Βιο-εμπνευσμένων Υλικών»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5004445
Researchers:
Kokkinidis M.
Budget:
40.600,00 €
Duration:
15/06/18 - 14/10/19
Title:
«K. Palikaras – Beneficiary of an AXA Research Fund Postdoctoral Grant»
Funding Source:
AXA
Contract Number:
-
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
130.000,00 €
Duration:
01/07/17 – 30/06/19
Title:
«Fast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-676559
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
24.000,00 €
Duration:
01/05/15 – 30/04/19
Title:
«Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking. Optimization and Synergies»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-654119
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
15.750,00 €
Duration:
01/05/15 – 30/04/19
Title:
«Linking Dendriric Properties of Neurons to Prefrontal Function using a Multi-disciplinary Approach»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Poirazi P.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/03/18 – 28/02/19
Title:
«Myelinophagy»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/03/18 – 28/02/19
Title:
«The Impact of DNA Damage on Tissue-resident Macrophages in Mammals»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Garinis G.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/03/18 – 28/02/19
Title:
«Investigation of the Role of the AP-1 Complex in Intracellular tTrafficking & Exocytosis of Clathrin-coated Vesicles»
Funding Source:
Fondation Sante
Contract Number:
-
Researchers:
Spilianakis Ch.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/03/18 – 28/02/19
Title:
«A portable MicroNanoBiosystem and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVEFOOD lab prototype to a pre-commercial instument-Lovefood2Market»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-687785
Researchers:
Gizeli E.
Budget:
797.791,25 €
Duration:
01/02/16 – 31/01/19
Title:
«Chromatin Dynamics in Development and Disease»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-642934
Researchers:
Spilianakis Ch., Garinis G., Strouboulis J.
Budget:
1.149.547,00 €
Duration:
01/01/15 – 31/12/18
Title:
«Reliable novel liquid biopsy technology for early detection of colorectal cancer-liqbiopsens»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-687681
Researchers:
Gizeli E.
Budget:
450.000,00 €
Duration:
01/01/16 – 31/12/18
Title:
«Investigating the role of Notch in neural stern cell malignancies in Drosophila»
Funding Source:
Worldwide Cancer Research
Contract Number:
GA-16-0388
Researchers:
Delidakis Ch.
Budget:
109.400,00 £
Duration:
01/01/16 – 28/12/18
Title:
«Assembly of the Juxtaparanodal Complex under Normal and Pathological Conditions»
Funding Source:
ARSEP
Contract Number:
-
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
25.000,00 €
Duration:
01/11/17 – 31/10/18
Title:
«A Drug Discovery and Target Identification Screening Platform for Age-Associated Neurodegenerative Disorders (NeuronAge Screen)»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-737599
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
01/05/17 – 31/10/18
Title:
«Development of genetically defined highly resistant drosophila lineswith target site mutations and detoxification enzymes to be used for the analysis of the role of individual alleles in resistance and as in vivo toolsfor novel compound screening»
Funding Source:
BAYER CROPSCIENCE AG
Contract Number:
Researchers:
Vontas J.
Budget:
107,000,00 €
Duration:
01/07/15-30/06/18
Title:
«Identification of Insulin Signalling Factors that Delay Age-related Memory Impairment (AGE-MEMORY)»
Funding Source:
European Union HORIZON-2020
Contract Number:
GA-709015
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
164.653,00 €
Duration:
01/06/16 – 31/05/18