imbb mobile logo
 

Ανενεργές - Εθνικές

Title:
«Autocatalytic Hydroxylation of the Cα Atom in Proteins: Mechanism and Biological Role - Aυτοκαταλυτική Υδροξυλίωση του Ατόμου Cα στις Πρωτεΐνες: Μηχανισμός και Βιολογικός Ρόλος»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
2242
Researchers:
Kokkinidis M.
Budget:
179.982,00 €
Duration:
01/10/20 - 08/10/23
Title:
«Liquid Pancreas: A diagnostic liquid biopsy tool for the personalized management of type 2 diabetes»
Funding Source:
GSRI, ACTION "RESEARCH-CREATE-INNOVATE"
Contract Number:
00940
Researchers:
Chatzaki E. (Collaboration with DUTH, Analysis Diagnostics)
Budget:
369.394,13 €
Duration:
28/07/20 - 27/07/23
Title:
«Development of fast methods of quality assurance and identity control of Cretan dairy products - Ανάπτυξη γρήγορων μεθόδων ελέγχου της ασφάλειας της ποιότητας και της ταυτότητας των γαλακτοκομικών προιόντων της Κρήτης»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
79.987,94 €
Duration:
23/04/20 - 22/04/23
Title:
«INTER_RAC: Molecular and functional analysis in vivo of models of reduced inhibition in the cerebral cortex of mice - Μοριακή και λειτουργική ανάλυση in vivo μοντέλων μειωμένης αναστολής στον εγκεφαλικό φλοιό των ποντικών»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
HFRI-FM17-1621
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
179.859,60 €
Duration:
06/03/20 - 05/03/23
Title:
«The functional role of genomic instability in the immune response in aging-INSPIRE - Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστάθειας στην ανοσολογική απόκριση κατά την γήρανση - INSPIRE»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
HFRI-FM17-631
Researchers:
Garinis G.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
01/03/20 - 28/02/23
Title:
«NANO-MYTHiC - Καινοτόμοι Νανοφορείς για τη Στοχευμένη και Παρατεταμένη Θεραπεία του Καρκίνου και Απομυελινωτικών Παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - - Innovative Nanocarriers for Targeted and Prolonged Treatment of Cancer and Demyelinating Diseases of the Central Nervous System»
Funding Source:
GSRT
Contract Number:
OPS 5069874
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
368.325,00 €
Duration:
28/07/20 - 27/01/23
Title:
«Large-scale optical analytics platform in heterogeneous biodata - Πλατφόρμα οπτικής αναλυτικής σε ετερογενή βιοδεδομένα μεγάλης κλίμακας»
Funding Source:
GSRT
Contract Number:
5067570
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
120.000,00 €
Duration:
16/06/20 - 15/12/22
Title:
«Animal limb morphogenesis - ANILIMO»
Funding Source:
FORTH SYNERGY
Contract Number:
-
Researchers:
Pavlopoulos A.
Budget:
40.000,00 €
Duration:
01/07/20 – 30/06/22
Title:
«Flagship Action for the Research of Neurodegenerative Diseases on the Basis of Medical Accuracy - Εμβληματική Δράση για την έρευνα Νευροεκφυλιστικών παθήσεων στη βάση της Ιατρικής ακρίβειας - EDIAN»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
49610
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
257.666,67 €
Duration:
01/05/20 – 18/05/22
Title:
«Flagship action for the treatment of SARS-COV-2 virus. Epidemiological study in Greece through extensive testing for virus and antibodies for viral genome sequencing and genetic analysis of patients - Εμβληματική δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS-COV-2. Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών – SarsCOV2»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
60.000,00 €
Duration:
28/04/20 – 27/04/22
Title:
«Development of nanovectors for the targeted delivery in Anopheles mosquitoes of agents blocking transmission of Plasmodium parasites (NANOpheles) - Ανάπτυξη νανομεταφορέων για την στοχευμένη παράδοση παραγόντων που παρεμποδίζουν την μετάδοση των παρασίτων του plasmodium σε κουνούπια του γένους Anopheles»
Funding Source:
GSRT-ERANETS
Contract Number:
50416
Researchers:
Siden-Kiamos I.
Budget:
99.997,05 €
Duration:
15/03/19 - 14/03/22
Title:
«Development of an integrated detection system for phytopathogens in the field - Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης φυτοπαθογόνων στο πεδίο»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
5022230
Researchers:
Gizeli E., Kalantidis K.
Budget:
212.500,00 €
Duration:
15/03/19 - 14/03/22
Title:
«Smart diagnostic tools and database to support precision plant protection in horticultural crops of Crete smartPP - Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
5028205
Researchers:
Vontas I.
Budget:
102.000,00 €
Duration:
15/03/19 - 14/03/22
Title:
«Specialized scientific support and innovative actions for the plant protection of olives in the region of Crete 2020-2021 - Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτομες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην περιφέρεια Κρήτης 2020-2021»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I.
Budget:
33.000,00 €
Duration:
11/09/20 - 10/03/22
Title:
«Use of bioinformatics and biotechnology to study and treat the resistance of Bactrocera oleae olive insecticide to insecticides - Χρήση βιοπληροφορικής και βιοτεχνολογίας για τη μελέτη και αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae στα εντομοκτόνα»
Funding Source:
EDBM
Contract Number:
5052108
Researchers:
Vontas I.
Budget:
41.541,50 €
Duration:
01/06/20 – 26/02/22
Title:
«Role of PML protein in normal and cancer stem cell biology - Ρόλος της πρωτεΐνης PML στη βιολογία φυσιολογικών και καρκινικών βλαστοκυττάρων-EDBM»
Funding Source:
GSRT
Contract Number:
5048184
Researchers:
Kretsovali N.
Budget:
45.545,50 €
Duration:
21/01/19 - 28/01/22
Title:
«EATRIS GR: Infrastructure for preclinical and early-phase clinical development of drugs, therapeutics and biomedical devices - Ερευνητική υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών σκευασμάτων και βιοιατρικών συσκευών»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
MIS 5028091
Researchers:
Siden-Kiamos I.
Budget:
53.000,00 €
Duration:
01/01/19 - 31/12/21
Title:
«Neural networks in Alzheimer's didease NEUROGRAMS»
Funding Source:
FORTH SYNERGY
Contract Number:
-
Researchers:
Charalampopoulos I.
Budget:
40.000,00 €
Duration:
01/10/19 – 30/09/21
Title:
«Evolution of the NMDA receptor and its role in cognitive functions - EVO NMDA»
Funding Source:
FORTH SYNERGY
Contract Number:
-
Researchers:
Poirazi P.
Budget:
40.000,00 €
Duration:
01/10/19 – 30/09/21
Title:
«ELIDEK-MINOAN: Mitophagy in Neuronal physiology and Neurodegeneration»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1636
Researchers:
Palikaras K.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
01/10/18 - 30/09/21
Title:
«ELIDEK-TRANSAX(I)ON: Local Translation during Axonal Development and Regeneration»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
2343
Researchers:
Vidaki M.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
01/10/18 - 30/09/21
Title:
«DINNESMIN: Preclinical development of innovative neuroprotective and neuroregenerative synthetic microneurotrophins against Alzheimer’s Disease - Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών και Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου Alzheimer»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5032840
Researchers:
Gravanis A., Kretsovali A.
Budget:
245.000,00 €
Duration:
06/09/18 - 05/09/21
Title:
«MELISA-CKD: Development of a Multiplex ELISA for the Clinical Diagnosis and Prognosis of Chronic Kidney Disease: Method Evaluation and Optimization by Mass Spectrometry Techniques - Ανάπτυξη Multiplex ELISA για την Κλινική Διάγνωση και Πρόγνωση Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο: Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Μεθόδου με Τεχνικές Φασματομετρίας Μάζας»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5032802
Researchers:
Aivaliotis M.
Budget:
109.632,00 €
Duration:
06/09/18 - 05/09/21
Title:
«CLOSEVIVA: A Collaborative Network for the Exploitation and Clonal Selection of Greek Vine Varieties and Valorization of the Genetic Material - Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5032812
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
190.285,00 €
Duration:
06/09/18 - 05/09/21
Title:
«ELIDEK-NEUROLMPLANTS: Neuroprotective, Neurogenicic Implants for CNS Injury Treatement»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1635
Researchers:
Tzeranis D.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
04/09/18 - 03/09/21
Title:
«ELIDEK-METHYLATION: Studies on Novel Epigenetic Mechanisms Regulating Metabolic Homeostasis and Tumor Suppression in the Liver»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1996
Researchers:
Kontaki Ch.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-GLUCOMIT: Satisfying our "Sweet Tooth", Metabolic Reprogramming Reverses Glucose Toxicity»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1898
Researchers:
Lionaki I.
Budget:
170.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-INVARIANT: DNA Damage & Histone Variants in Development & Disease»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1059
Researchers:
Chatzinikolaou G.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-SPINDEFUN: Synaptic Engram of Flexible Behavior»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1357
Researchers:
Papoutsi A.
Budget:
112.325,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-JNFI: The Janus of Insecticide ActionQ Balancing Malaria/Pest Control and Neurodegeneration Hazards in Humans»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
2040
Researchers:
Balabanidou V.
Budget:
350.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-NEUMORIGENESIS: Characterizing the Early Events in Neural Stem Cell Derived Tumorigenesis»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
2156
Researchers:
Zacharioudaki E.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«ELIDEK-MYELINOPHAGY: The Role of Autophagy in the Development and Maintenance of Myelin»
Funding Source:
ELIDEK
Contract Number:
1676
Researchers:
Savaki M.
Budget:
175.000,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/08/21
Title:
«PROTECT: Development of Innovative Nanocopper-based Formulations for Agricultural Applications- Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5031297
Researchers:
Bouriotis V.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
25/07/18 - 24/07/21
Title:
«EPHESIAN: Encapsulation of Chromophores by Self-assembled Hydrogels with Biomedical Applications - Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοιατρικές Εφαρμογές»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5031213
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
128.676,00 €
Duration:
18/07/18 - 17/07/21
Title:
«Flagship action to support national network for genetic cardiovascular disease research and prevention of juvenile sudden death based on medical accuracy-gr inherited network - Εμβληματική δράση για την υποστήριξη εθνικού δικτύου έρευνας γενετικών καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόληψης του νεανικού αιφνίδιου θανάτου στη βάση της ιατρικής ακρίβειας-gr inherited network»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
109853
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
60.100,00 €
Duration:
05/07/19 - 04/07/21
Title:
«INNOVA PROTECT: Innovative plant protection technologies for quarantine pathogens of Xanthomonadaceae family utilizing tools of Optoacoustic and Molecular Biology - Καινοτόμες Τεχνολογίες Προστασίας των Φυτών από Παθογόνα Καραντίνας της Οικογένειας Χanthomonadaceae με Χρήση Εργαλείων Οπτοακουστικής Τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5030524
Researchers:
Sarris P.
Budget:
140.520,50 €
Duration:
28/06/18 - 27/06/21
Title:
«Tailoring to medical treatment to the individual characteristics of each patient – National Network for Personalized Medicine»
Funding Source:
GSRT – Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
492.500,00 €
Duration:
22/08/18 - 21/05/21
Title:
«National network in the value chain of vineyard - Δημιουργία εθνικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Αμπελιού»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Vontas I., Kalantidis K., Sarris P.
Budget:
443.992,00 €
Duration:
02/04/19 - 01/04/21
Title:
«Flagship action for research in the agro-food sector of Crete: four institutions, four benchmarks - Εμβληματική δράση για την έρευνα στον αγροτοδιατροφικό τομέα της κρήτης: τέσσερα ιδρύματα, τέσσερα σημεία αναφοράς»
Funding Source:
GSRT-Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Sarris P., Vontas, I.
Budget:
168.333,00 €
Duration:
28/02/19 - 27/02/21
Title:
«BIOIMAGING GR: Greek research infrastructure for the imaging and monitoring of fundamental processes in biology and medicine - Ελληνική ερευνητική υποδομή για την απεικόνιση και παρακολούθηση θεμελιωδών διεργασιών στη βιολογία και την ιατρική»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002755
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
925.744,39 €
Duration:
01/01/17 - 30/11/20
Title:
«KRHPIS II – POLITEIA: Development of modern/innovative methods, techniques, materials and tools with application in analysis/diagnosis, documentation, study protection and promotion of archaeological/historical objects, works of art, monuments and archaeological sites - Ανάπτυξη σύγχρονων/ καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων με εφαρμογές στην ανάλυση/ διάγνωση, τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών/ ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων-ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002478
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
212.125,00 €
Duration:
08/09/17 - 19/11/20
Title:
«PERAN: Innovative actions in Environmental Research and Development - Καινοτόμες Δράσεις στην περιβαλλοντική Ερευνα και Ανάπτυξη (ΠΕρΑν)»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002358
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
47.700,00 €
Duration:
08/09/17 - 17/11/20
Title:
«KRHPIS II – VITAD: Advanced research activities in Biomedical technology and Agro-food - Crete - Προηγμένες ερευνητικές δραστηριότητες στη Βιοιατρική τεχνολογία και Αγροδιατροφή – Κρήτη – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ-ΒΙΤΑΔ»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002469
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
660.175,25 €
Duration:
08/09/17 - 17/11/20
Title:
«ELIXIR-GR: The Greek research infrastructure for the management and data analysis in Biosciences - Η Ελληνική ερευνητική υποδομή για διαχείριση και ανάλυση δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002780
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
29.250,00 €
Duration:
01/01/17 - 16/11/20
Title:
«CMBR: Centre for the study and sustainable exploitation of Marine Biological Resources - Κέντρο για την μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων-CMBR»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002670
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
220.000,00 €
Duration:
01/01/17 - 16/11/20
Title:
«Infrafrontier GR/Phenotypos: The Greek Research Infrastructure Node for the Molecular, Behavioral and Phenotypic Analysis of Mouse Models for Human Chronic Degenerative Diseases - Η Ελληνική ερευνητική υποδομή για υην μοριακή και συμπεριφορική φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
5002135
Researchers:
Talianidis I.
Budget:
400.000,00 €
Duration:
01/01/17 - 16/11/20
Title:
«OLIVE ROADS: Flagship research collaboration – Δημιουργία εθνικών ερυνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της "Ελιάς" του "Αμπελιού" του "Μελιού" και της "Κτηνοτροφίας»
Funding Source:
GSRT – Flagship Action
Contract Number:
-
Researchers:
Kafetzopoulos D., P. Sarris, E. Gizeli, I. Vontas, K. Kalantidis
Budget:
102.000,00 €
Duration:
30/10/18 - 29/10/20
Title:
«Cooperation ELI-LASERLAB Europe , HIPER & IPERION-CH.gr»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5002735
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
146.067,00 €
Duration:
31/10/17 - 31/12/19
Title:
«EDVM 34: Validation of the Contribution of Individual Mechanisms to the Resistance of Agricultural Pests to Insecticides, as well as the Role of Diagnostics in the Control Programme Management - Αξιολόγηση της Συνεισφοράς Επιμέρους Μηχανισμών στην Ανθεκτικότητα Εχθρών Γεωπονικού Ενδιαφέροντος στα Εντομοκτόνα, καθώς και του Ρόλου των Διαγνωστικών στην Διαχείριση Προγραμμάτων Καταπολέμησης»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5004351
Researchers:
Vontas I.
Budget:
68.950,00 €
Duration:
15/06/18 - 14/10/19
Title:
«EDVM 34: Α-helical proteins: A flexible platform for the engineering of bio-inspired materials - Α-ελικοειδείς Πρωτεΐνες. Μια Ευέλικτη Πλατφόρμα για την Δημιουργία Βιο-εμπνευσμένων Υλικών»
Funding Source:
GSRT-Infrastructure
Contract Number:
OPS 5004445
Researchers:
Kokkinidis M.
Budget:
40.600,00 €
Duration:
15/06/18 - 14/10/19
Title:
«Establishment and Organization of Ancient DNA Analysis Laboratory - Σύσταση και Οργάνωση Εξειδικευμένου Εργαστηρίου για την Ανάλυση Αρχαίου DNA»
Funding Source:
Region of Crete
Contract Number:
RoC-AncientDNA
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
80.000,00 €
Duration:
03/07/14-02/07/16
Title:
«Infrafrontier GR – Creation of the Greek Research Infrastructure - ESFRI2006»
Funding Source:
ESPA 2007-2013
Contract Number:
-
Researchers:
Pachnis V.
Budget:
259.000,00 €
Duration:
01/06/12 – 30/11/15
Title:
«Development of Novel Methods for Blocking Transmission of the Malaria Parasite: Analysis of Malaria Parasite Gametogenesis using Advanced Imaging Methods and Development of Sssays for Screening of Inhibitors - Ανάπτυξη Νέων Μεθόδων Παρεμπόδισης στη Μετάδοση της Ελονοσίας: Ανάλυση της Γαμετογένεσης του Παρασίτου με Σύγχρονες Μεθόδους Απεικόνισης και Ανάπτυξη Δοκιμασιών για Εύρεση Αναστολέων»
Funding Source:
GSRT-Interstate Collaboration
Contract Number:
PLASMAMGEN-1415
Researchers:
Siden-Kiamos I.
Budget:
30.000,00 €
Duration:
03/10/13 – 03/10/15
Title:
«MicroRNAs and Transcription Factor Networks in the Regulation of Cell Differentiation, Aging and Tumorigenesis – Λειτουργικά Δίκτυα Μικρο -RNA και Μεταγραφικών Ρυθμιστών στη Φυσιολογική Ανάπτυξη και σε Ασθένειες»
Funding Source:
GSRT – Thalis Action
Contract Number:
-
Researchers:
Papamatheakis J., Spilianakis Ch., Kretsovali, N., Pachnis V., Garinis G.
Budget:
600.000,00 €
Duration:
03/07/12 – 30/09/15
Title:
«Development of IT and Molecular Diagnostic Tools, for Improving the Sustainability of Pesticide Based Approaches to Control Agricultural Pests of Major Economic Importance in Greece»
Funding Source:
GSRT – Thalis Action
Contract Number:
-
Researchers:
Louis Ch.
Budget:
600.000,00 €
Duration:
03/07/12 – 30/09/15
Title:
«The Role of Genetic and Environmental Factors in Aging and Longevity»
Funding Source:
GSRT – Thalis Action
Contract Number:
-
Researchers:
Garinis G. – Tavernarakis N.
Budget:
600.000,00 €
Duration:
03/07/12 – 30/09/15
Title:
«New Enzyme Targets for the Development of Innovative Insecticides – Creation of New Enzymes for Targeted Genome Modification»
Funding Source:
GSRT-Interstate Collaboration
Contract Number:
12CHN396-ENEGEM
Researchers:
Kokkinidis M.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
01/01/13 – 30/09/15
Title:
«New Research Technologies for Study, Documentation and Access to Information of Objects of Cultural Heritage and Monuments - Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων»
Funding Source:
ESPA-KRIPIS
Contract Number:
KRIPIS-POLITEIA
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
50.000,00 €
Duration:
01/07/13 – 30/09/15
Title:
«Molecular Organization of the Juxtaparanodal Complex in Myelinated Fibers: a Target in Multiple Sclerosis - Μοριακή Οργάνωση του Συμπλόκου της Εγγύς της Παρακομβικής Περιοχής των Εμμύελων Ινών: Στόχος στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας»
Funding Source:
ESPA-KRIPIS
Contract Number:
KRIPIS-BIOSYS
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
1.149,990,00 €
Duration:
01/07/13 – 30/09/15
Title:
«Dissection of the Pathogenesis of Autoimmune Diseases for Targeted Therapeutics Using Systemic Lupus Erythematosus as Prototype – Διερεύνηση της Παθογένειας των Αυτοάνοσων Νοσημάτων με τη Χρήση του Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου ως Πρότυπου Νοσήματος με Στόχο την Ανάπτυξη Ειδικών Θεραπειών»
Funding Source:
ΕSPA - EXCELLENCE
Contract Number:
AutoimmuneSearch / 2344
Researchers:
Boumpas D.
Budget:
332.100,00 €
Duration:
01/08/12 – 30/09/15
Title:
«Deciphering the Non-Native Code of Preprotein Targeting and Secretion – Εξακρίβωση του Μη-Εγγενούς Κώδικα της Προ-πρωτεϊνικής Στόχευσης και Έκκρισης»
Funding Source:
ΕSPA - EXCELLENCE
Contract Number:
Nonaco / 1473
Researchers:
Economou A.
Budget:
400.000,00 €
Duration:
01/08/12 – 30/09/15
Title:
«From Anatomical Chaos to Functional Order: Genetic Control of Enteric Nervous System Organization and Wiring – Από Ανατομικό Χάος σε Λειτουργική Τάξη: Γενετικός Έλεγχος της Οργάνωσης και Καλωδίωσης του Εντερικού Νευρικού Συστήματος»
Funding Source:
ΕSPA - EXCELLENCE
Contract Number:
ENSORWI / 55
Researchers:
Pachnis V.
Budget:
550.000,00 €
Duration:
01/08/12 – 30/09/15
Title:
«Necrotic Cell Death Mechanisms and Ageing-Associated Neurodegeneration – Νευροεκφυλιστικά Φαινόμενα κατά τη Γήρανση και ο Ρόλος των Μοριακών Μηχανισμών Νέκρωσης»
Funding Source:
ΕSPA - EXCELLENCE
Contract Number:
Necrosis / 1823
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
500.000,00 €
Duration:
01/08/12 – 30/09/15
Title:
«Tagging NER in Development and Disease – Ο ρόλος του NER στην Ανάπτυξη και Ασθένεια»
Funding Source:
ΕSPA - EXCELLENCE
Contract Number:
TagNER / 45
Researchers:
Garinis G.
Budget:
350.000,00 €
Duration:
01/08/12 – 30/09/15
Title:
«Mapping the Cellular Basis of Limp Regeneration: New Approaches in an Emerging Model Organism – Χαρτογράφηση της Κυτταρικής Βάσης της Αναγέννησης των Άκρων σε ένα Νέο Οργανισμό-Μοντέλο»
Funding Source:
ΕSPA - EXCELLENCE
Contract Number:
Remodel / 1967
Researchers:
Averof M.
Budget:
350.000,00 €
Duration:
01/08/12 – 30/09/15
Title:
«Subnuclear Localization and Transcriptional Regulation of miRNA Gene Loci in the Immune System – Υποπυρηνική Τοποθέτηση και Μεταγραφική Ρύθμιση Γενετικών Τόπων miRNAs στο Ανοσοποιητικό Σύστημα»
Funding Source:
ESPA - EXCELLENCE
Contract Number:
Miracle / 44
Researchers:
Spilianakis Ch.
Budget:
300.000,00 €
Duration:
01/08/12 – 30/09/15
Title:
«Mechanisms of Mitochondrial Oxidative Folding in Biogenesis, Physiology and Disease – Μηχανισμοί Μιτοχονδριακής Οξειδωτικής Αναδίπλωσης Πρωτεϊνών στη Βιογένεση, Φυσιολογία και Ασθένεια»
Funding Source:
ESPA - EXCELLENCE
Contract Number:
MitoxiFold / 148
Researchers:
Tokatlidis K.
Budget:
300.000,00 €
Duration:
01/08/12 – 30/09/15
Title:
«Juxtaparanodal Proteins in the Molecular Organization of Myelinated Axons in Health and Disease – Πρωτεΐνες της Εγγύς-της-παρακομβικής Περιοχής στη Μοριακή Οργάνωση των Εμμύελων Ινών σε Φυσιολογικές και Παθολογικές Συνθήκες»
Funding Source:
ESPA - EXCELLENCE
Contract Number:
MyelinTag / 593
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
500.000,00 €
Duration:
01/08/12 – 30/09/15
Title:
«Interaction of RNA Silencing and Viroids - Αλληλεπίδραση RNA Σίγησης και Ιοειδών»
Funding Source:
GSRT-EXCELLENCE II
Contract Number:
Viroid miR-4499
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
180.000,00 €
Duration:
30/01/14-31/07/15
Title:
«Casual Based Variable Selection for Omics Data»
Funding Source:
GSRT-EXCELLENCE II
Contract Number:
Collaboratio-ICS
Researchers:
Garinis G.
Budget:
26.000,00 €
Duration:
31/01/14-31/07/15
Title:
«Is there an Ubiquitin Code on Delta-Notch Signaling? - Υπάρχει Κώδικας Ουβικουϊτίνης στη Σηματοδότηση Delta-Notch;»
Funding Source:
GSRT-EXCELLENCE II
Contract Number:
UBICODE-4586
Researchers:
Delidakis Ch.
Budget:
200.000,00 €
Duration:
11/04/14-31/07/15
Title:
«Attaching Functions to Protein Scaffolds: Development of Artificial Enzymes for Green Chemistry»
Funding Source:
ΕSPA - COOPERATION
Contract Number:
11SYN-1-31-PROGREEC
Researchers:
Kokkinidis M. and Tokatlidis C.
Budget:
340.000,00 €
Duration:
01/01/13 – 07/07/15
Title:
«New Enzyme Targets for the Development of Innovative Insecticides – Νέοι Ενζυμικοί Στόχοι για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Εντομοκτόνων»
Funding Source:
ΕSPA - COOPERATION
Contract Number:
11SYN-3-1321-EnzPest
Researchers:
Kokkinidis M. and Tokatlidis C.
Budget:
210.000,00 €
Duration:
01/03/13 – 30/06/15
Title:
«Developing Interdisciplinary Research Activities in the Direction of Systems Biology - Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων »
Funding Source:
GSRT-Interstate Collaboration
Contract Number:
JuxtaMyelin-1723
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
30.000,00 €
Duration:
01/10/13 – 30/06/15
Title:
« Network for Public Storage and Therapeutic Application of Stem Cells - Δημιουργία Δικτύου για τη Δημόσια Φύλαξη και Θεραπευτική Εφαρμογή των Προγονικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου»
Funding Source:
GSRT-COLLABORATION II
Contract Number:
11SYN-10-668 UMBISTEM
Researchers:
Papamatheakis J.
Budget:
230.000,00 €
Duration:
15/10/13 – 30/06/15
Title:
«Insights into Type III Secretion Systems Regulatory Networks – S. Charova»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS1-16461/6-12-10
Researchers:
Kokkinidis M.
Budget:
138.000,00 €
Duration:
26/03/12 – 25/03/15
Title:
«Biophysical and Structural Characterization of the Non-coding 6S RNA and its Protein Complexes with Transcription Factors – V. Fadouloglou»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS1-16939/6-12-10
Researchers:
Kokkinidis M.
Budget:
105.000,00 €
Duration:
26/03/12 – 25/03/15
Title:
«A Genomics and Proteomics Approach to the Function of bHLH Proneural Activator Da/Sc – V. Theodorou»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS2-16895/6-12-10
Researchers:
Delidakis Ch.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
26/03/12 – 25/03/15
Title:
«PML and Breast Cancer Stem Cells – N. Papadopoulou»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS2-17062/6-12-10
Researchers:
Papamatheakis J.
Budget:
149.000,00 €
Duration:
26/03/12 – 25/03/15
Title:
«Bioenergetic Cross-Talk between RNA Silencing and Phytosynthesis in Plants – F. Verret»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS1-15308/2-12-10
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
26/03/12 – 25/03/15
Title:
«Greek Industry Federation Company for Developmental Activities»
Funding Source:
Hellenic Federation of Enterprises (SEV) – Praxis Network
Contract Number:
-
Researchers:
Kafetzopoulos D.
Budget:
30.000,00 €
Duration:
22/02/11 – 22/03/15
Title:
«The Role of Mitochondrial Import Translocases in Mitochondrial Biogenesis and Function during Ageing – E. Lionaki»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS3-15058/2-12-10
Researchers:
Tavernarakis N.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
27/01/12 – 26/01/15
Title:
«Transmission Blocking of Malaria: Searching for Novel Targets by Studying Selected Proteases and Developmentally Arrested Plasmodium Strains – K. Kousis»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS6-15871/3-12-10
Researchers:
Loukeris Α.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
27/01/12 – 26/01/15
Title:
«Untraveling the Mode of Action of Antigen-Specific Regulatory T Cells: Implication of Cell-Based Therapy of Autoimmune Diseases – P. Verginis»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS6-16963/6-12-10
Researchers:
Boumpas D.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
18/01/12 – 17/01/15
Title:
« Promoting Exchanges and Scientific Collaboration between Greece and Germany – Προώθηση των Ανταλλαγών και της Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας – IKYDA2013»
Funding Source:
IKY
Contract Number:
IKYDA/2013-4517
Researchers:
Kokkinidis M.
Budget:
10.000,00 €
Duration:
01/01/13 – 31/12/14
Title:
«A System Approach into the Production of Plant and Algal Diterpenes with high Industrial and Pharmaceutical Value»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – “Cooperation Grant”
Contract Number:
09-‐SYN-‐23-‐879
Researchers:
Kafetzopoulos D., Kalantidis K.
Budget:
161.000,00 €
Duration:
22/12/10 – 21/12/14
Title:
«The Role of Small RhoGT Pases in Cortical GABAergic Interneuron Development»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS7-16764/6-12-10
Researchers:
Karagogeos D.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
15/12/11 – 14/12/14
Title:
«Genetic Analysis of Posterior Growth in an Emerging Model Organism – J. Schinko»
Funding Source:
ESPA Postdoctoral Fellowships
Contract Number:
LS3-16462/6-12-10
Researchers:
Averof M.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
08/12/11 – 07/12/14
Title:
«Biology of Circulating Tumour Cells. Distant Metastasis and Development of Liquid Biopsy Methods»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – “Cooperation Grant”
Contract Number:
09-‐SYN-‐11-‐902-‐AP1500
Researchers:
Mavrothalassitis G., Kafetzopoulos D., Mamalaki C., Papamatheakis J., Economou A.
Budget:
924.000,00 €
Duration:
01/09/11 – 31/08/14
Title:
«Metalloproteome: Identification‐Study of Structure and Interactions through the Development of New Mass Spectrometry Techniques»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – “Cooperation Grant”
Contract Number:
09‐-SYN-‐13-‐832
Researchers:
Economou A.
Budget:
126.000,00 €
Duration:
01/09/11 – 31/08/14
Title:
«Investigation of Mechanisms Involved in the Immune‐Mediated Suppression of Autoimmune Diseases Focusing on the Design of Targeted Therapies»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – “Cooperation Grant”
Contract Number:
09-‐SYN-‐12-‐1074-‐AP1372
Researchers:
Boumpas D., Mamalaki C.
Budget:
300.000,00 €
Duration:
21/06/11 – 20/06/14
Title:
«Investigation of Novel Inflammatory Pathways in Chronic Autoinflammatory and Autoimmune Diseases Like Familial Mediterranean Fever (And Other Periodic Fever Syndromes), Uric Acid Arthritis, Crohn's Disease, Rheumatoid Arthritis and Still's Disease»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – “Cooperation Grant”
Contract Number:
09‐-SYN-‐12-‐898-‐AP1371
Researchers:
Boumpas D.
Budget:
150.000,00 €
Duration:
21/06/11 – 20/06/14
Title:
«Investigating the Role of microRNAs in Disease: A Computational‐Experimental Approach»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – “Cooperation Grant”
Contract Number:
09-‐SYN-‐13-‐1055-‐AP262
Researchers:
Louis Ch.
Budget:
69.400,00 €
Duration:
18/02/11 – 17/02/14
Title:
«Στοχευμένες στρατηγικές για νέες θεραπείες καρδιαγγειακών και φλεγμονοδών που θα βασίζονται στις προστατευτικές δράσεις στις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL)»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – “Cooperation Grant”
Contract Number:
09-‐SYN-‐12-‐897-‐AP260
Researchers:
Kardasis D.
Budget:
175.000,00 €
Duration:
18/02/11 – 17/02/14
Title:
«Development of the National Genomic Research Network: Methodological Approach to Systems Biology»
Funding Source:
-
Contract Number:
09-‐SYN-‐13-‐901-‐AP49
Researchers:
Kafetzopoulos D., Garinis G., Alexandraki D., Poirazi P.
Budget:
199.000,00 €
Duration:
07/01/11 – 06/01/14
Title:
«Osteoarthritis: Integrated Systematic Analysis for Targeted Biological Therapy»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – “Cooperation Grant”
Contract Number:
09‐-SYN-‐13-‐705-‐AP44
Researchers:
Kafetzopoulos D., Economou A.
Budget:
256.400,00 €
Duration:
07/01/11 – 06/01/14
Title:
«Production of Open‐Air And Under‐Cover Vegetables with Decreased Input of Phytoprotective Chemicals: Applications of Biotechnology and Integrated Study of Plant Resistance to Whitefly Transmitted Criniviruses, Development of Whitefly Resistance to Chemicals, and Plant Virus Interactions»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – “Cooperation Grant”
Contract Number:
09-‐SYN-‐22-‐617-‐AP41
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
240.000,00 €
Duration:
07/01/11 – 06/01/14
Title:
«Purchase of a fluorescent microscopy system»
Funding Source:
Bodossakis Foundation
Contract Number:
-
Researchers:
Averof M.
Budget:
51.660,00 €
Duration:
-
Title:
«Functional Analysis of the Plant ERL1 Enzyme»
Funding Source:
General Secretariat for Research and Technology – Greek/French Cooperation
Contract Number:
09-‐FR17
Researchers:
Kalantidis K.
Budget:
20.000,00 €
Duration:
01/12/10 – 30/11/12