imbb logo for mobile
 

  Refereed papers

  Efstathiou G, Antonakis AN, Pavlopoulos GA, Theodosiou T, Divanach P, Trudgian DC, Thomas B, Papanikolaou N, Aivaliotis M, Acuto O, Iliopoulos I. (2017) ProteoSign: an end-user online differential proteomics statistical analysis platform Nucleic Acids Res. 2017 May 17. doi: 10.1093/nar/gkx444.
  [Abstract]
  Chatzinikolaou G, Apostolou Z, Aid-Pavlidis T, Ioannidou A, Karakasilioti I, Papadopoulos GL, Aivaliotis M, Tsekrekou M, Strouboulis J, Kosteas T, Garinis GA. (2017) ERCC1-XPF cooperates with CTCF and cohesin to facilitate the developmental silencing of imprinted genes Nat Cell Biol. 2017 May;19(5):421-432. doi: 10.1038/ncb3499.
  [Abstract]
  Fadouloglou VE, Balomenou S, Aivaliotis M, Kotsifaki D, Arnaouteli S, Tomatsidou A, Efstathiou G, Kountourakis N, Miliara S, Griniezaki M, Tsalafouta A, Pergantis SA, Boneca IG, Glykos NM, Bouriotis V, Kokkinidis M. (2017) Unusual α-Carbon Hydroxylation of Proline Promotes Active-Site Maturation J Am Chem Soc. 2017 Apr 19;139(15):5330-5337. doi: 10.1021/jacs.6b12209.
  [Abstract]
  Psatha K, Kollipara L, Voutyraki C, Divanach P, Sickmann A, Rassidakis GZ, Drakos E, Aivaliotis M. (2017) Deciphering lymphoma pathogenesis via state-of-the-art mass spectrometry-based quantitative proteomics J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017 Mar 15;1047:2-14. doi: 10.1016/j.jchromb.2016.11.005.
  [Abstract]
  Kalyvianaki K, Gebhart V, Peroulis N, Panagiotopoulou C, Kiagiadaki F, Pediaditakis I, Aivaliotis M, Moustou E, Tzardi M, Notas G, Castanas E, Kampa M. (2017) Antagonizing effects of membrane-acting androgens on the eicosanoid receptor OXER1 in prostate cancer Sci Rep. 2017 Mar 14;7:44418. doi: 10.1038/srep44418.
  [Abstract]